Projekty

Zkvalitňování vzdělávání na ZŠ a MŠ

Název projektu: Zkvalitňování vzdělávání na ZŠ a MŠ

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003291

Výše dotace: 1 857 955 Kč

Realizace projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Cíl projektu: podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů, pomoct při společném vzdělávání dětí/žáků a uskutečnit extrakurikulární aktivity.

Aktivity projektu:

  1. Školní asistent v MŠ
  2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
  3. Školní speciální pedagog
  4. Školní psycholog
  5. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
  6. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
  7. Tandemová výuka
  8. Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  9. Doučování žáků ZŠ
  10. Příprava na vyučování žáků ZŠ

Zahraniční jazykově-vzdělávací kurzy

 

Zahraniční jazykově-vzdělávací kurzy

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Po vyhlášení výzvy č. 56 jsme na MŠMT podali žádost o financování projektu zaměřeného na jazykové vzdělávání pedagogů i žáků. Náš návrh byl přijat
a pod názvem „Zahraniční jazykově-vzdělávací kurzy“,
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0820 byl projekt s rozpočtem 934 834,- Kč realizován. Projekt je součástí OP Vzdělávání pro konkurence schopnost a je spolufinancován z Evropských sociálních fondů.  Projekt se skládal ze dvou částí:

 

A) Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Na základě výběrového řízení, které zajišťovala firma PPE.cz s. r. o., byla vybrána cestovní kancelář UNNI TRADING s.r.o., která zajistila dle zadané specifikace všechny náležitosti spojené s vycestováním 6ti pedagogických pracovníků
na intenzivní zahraniční jazykový kurz na Maltu do Bugibby. Zde navštěvovali
po dobu 10 pracovních dnů vzdělávací instituci Alpha School of English. Realizace kurzu probíhala i s cestou od 7. srpna 2015 do 21. srpna 2015. Vlastní výuka cizího jazyka obnášela celkem 40 vyučovacích hodin. Všichni zúčastnění obdrželi certifikáty jazykové vzdělávací instituce Alpha School of English, tímto došlo k naplnění základního cíle, tj. zlepšení jazykových kompetencí pedagogů, kteří také získali poznatky o životě, historii a zvycích na Maltě. Kurz byl samotnými pedagogy hodnocen kladně pro vstřícnost pedagogů i studentů a celkovou přátelskou atmosféru.

B)  Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Výběrové řízení vyhrála CK Sport majitele RNDr. Martina Václavíka. Ve dnech
11. 10. 2015 – 16. 10. 2015 absolvovalo 40 žáků a 4 pedagogičtí pracovníci pobyt v Londýně. Cestu tam i zpět ovlivnily faktory politického a dopravního rázu (problémy s uprchlíky či zhuštěný provoz na německých dálnicích), takže došlo
ke zdržení. Výuka probíhala v East London School of English. Cíl pobytu byl splněn: došlo ke zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO. Žáci pracovali ve dvou skupinách
po dvaceti, do kterých byli rozděleni na základě rozřazovacího testu.
Po absolvování 9 hodinového kurzu obdrželi certifikát (úrovně podle SERR A2
a B1). Kurz byl žáky velmi pozitivně hodnocen. Žáci během pobytu navštívili řadu památek, seznámili se s historií, zvyky, kulturou i společenským životem ve Velké Británii –  National Maritime Museum, Downing Street University of Cambridge, Museum Madame Tussauds, Nultý poledník na Greenwich, London Eye, projížďka autobusem Double Decker či plavba lodí po řece Temži, při které žáci zhlédli všechna významná místa Londýna. Výběr památek či návštěv různých objektů byl prováděn se zřetelem na věk, záliby a potřeby žáků. Z pobytu přijeli účastníci unaveni, ale nesmírně nadšeni se spoustou informací.

Digitální dotyková zařízení ve výuce

V rámci OP VK realizujeme společně s firmou SCIO projekt pod názvem „Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce“ (zkráceně ICT Kouč),
reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0036. Předpokládané neinvestiční výdaje naší školy jako partnerské organizace jsou stanoveny do výše 513 300,- Kč. Z těchto prostředků byly zakoupeny tablety včetně sw vybavení a jsou zaplaceni ICT koordinátoři
na každém pracovišti školy. Projekt byl zahájen v říjnu 2014 a byl ukončen
31. 8. 2015.

 

Moderněji v odborných učebnách

Regionální operační program

Na základě výzvy č. 2.1 – 30 regionálního operačního programu Moravskoslezsko jsme podali žádost o financování projektu zaměřeného na zlepšení materiálního vybavení škol. Projekt s názvem „Moderněji v odborných učebnách“ byl schválen v květnu 2015 pod reg. č. CZ.1.10/2.1.00/30.01654. Z investičních a neinvestičních prostředků (rozpočet je schválen ve výši 2 727 345,- Kč) budeme modernizovat učebnu a laboratoř chemie na pracovišti Jubilejní 3 a na pracovišti Dlouhá novou jazykovou učebnu.

Projekt byl ukončen k 31. 8. 2015 a učebny byly předány do užívání žákům a jejich učitelům.

Modernizace výuky – Šablony

Realizace projektu

Modernizace výuky, reg. číslo CZ.1.07/1.00/21/21.3493

DUM, VZDM

V rámci projektu byly vytvořeny materiály, které jsou k dispozici všem.

Projekt byl zahájen 1. 2. 2012 a ukončen 31. 7. 2014.  Celkové finanční náklady činily 3 113 768 Kč. Náklady projektu byly plně hrazeny z dotace bez spoluúčasti školy, resp. zřizovatele.

Jedná se o projekt, ve kterém pedagogové tvořili výukové materiály a pomocí komunikačních a informačních technologií a tyto využívají ve výuce. V rámci projektu byly také nakoupeny pro potřeby školy notebooky, interaktivní tabule
a dataprojektory.

Červen 2012 – duben 2014: tvorba DUM a VZDM.

Červen – dodávka hw + sw dle smlouvy s fy VirComputers IT s. r. o., začlenění
hw do školní sítě a instalce sw.

Dne 1. 6. 2012 zasedla výběrová komise, která ze zaslaných nabídek
a z účastníků elektronické aukce vybrala vítěznou nabídku. Vitězem se stala
fy VirComputers IT s. r. o., K nemocnici 2205/63 74101, Nový Jičín.

Dne 22. 5. 2012 vyhlášeno výběrové řízení na dodávku hardwaru a softwaru prováděného přes elektronickou aukci dle směrnic zřizovatele MÚ Nový Jičín.

Škola 21. století

Realizace projektu

„Škola 21. století, modernizace vybavení, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky“

 

Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 získala v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko finanční dotaci z Evropské unie na modernizaci výuky a to především na vizualizaci výuky odborných předmětů, včetně vybavení odborných i některých kmenových učeben.

Datum zaregistrování žádosti: 22. 05. 2008

Prioritní osa: 10.3 Rozvoj měst

Oblast podpory: 10.3.2 Subregionální centra

Registrační číslo žádosti: CZ.1.10/3.2.00/01.00164

Název (jméno) žadatele: Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3

Adresa žadatele:  Jubilejní 484/3, Nový Jičín, 741 01

Název projektu: Škola 21. století – modernizace vybavení,  zavádění informačních  a komunikačních technologií do výuky

V rámci obou našich pracovišť (Jubilejní 3 a Dlouhé 56) jsme nově vybavili celkem 15 učeben, včetně učebny hudební výchovy s nahrávacím studiem, čtyř počítačových učeben, tří učeben jazykových, dvou učeben přírodopisu, jedné učebny fyziky a čtyř kmenových učeben na I. stupni. Celková dotace, kterou škola v rámci tohoto projektu získala, činí 9.691.799,- Kč. Je nutno zdůraznit, že lví podíl na tomto úspěchu má rovněž město Nový Jičín, které náš projekt podpořilo částkou téměř 750.000,- Kč (7,5% z celkové částky).

Realizace projektu proběhla ve dvou etapách – nejprve na odloučeném pracovišti Dlouhá 56 (březen – květen) a poté na pracovišti Jubilejní 3 (červen – září 2009). Všechny práce i dodávky včetně odborné přípravy všech pedagogických pracovníků proběhly bez větších problémů a od nového školního roku 2009/2010 jsme připraveni vyhovět těm nejmodernějším požadavkům na kvalitu výuky uplatňováním moderních trendů a metod práce na obou pracovištích naší školy.

Mgr. Ladislav Pospěch,

ředitel školy