Moderní vyučování ve 21. století

Název projektu: Moderní vyučování ve 21. století

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004161

Doba realizace: 1. 2. 2017 - 10. 5. 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 280 944 Kč

Cíl projektu: - modernizace a vybavení odborných učeben (multimediální učebna, učebna zeměpisu, dvě žákovské kuchyňky a dvě venkovní učebny) pro zkvalitnění výuky pro žáky i pedagogy
                         - zajištění konektivity školy
                         - osazení plošiny pro bezbariérový vstup do budovy na ul. Jubilejní

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU