Družina

Školní družina

Charakteristika činnosti školní družiny

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Ve dnech školního vyučování tvoří pro děti přechod mezi výukou ve třídách a pobytem doma. Družina není pokračováním školního vyučování, pedagogická práce v ní má svá specifika a je výrazně odlišná od běžné vzdělávací praxe. Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro děti přihlášené k pravidelné denní docházce. Činnost ŠD se uskutečňuje formami zájmového vzdělávání (rekreační činností, pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, využitím otevřené nabídky spontánních činností). Je vymezena dobou bezprostředně po vyučování a odchodem dětí domů. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.

O přijetí dítěte do školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky, její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte z družiny. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zájemce rozhoduje ředitel. Školní družina pracuje ve čtyřech odděleních, které jsou v samostatném pavilonu školní družiny. Prostory s několika hernami umožňují svým vybavením odpočinek i zájmové a hrací aktivity. Jsou vždy esteticky upraveny a soustavně doplňovány potřebnými pomůckami. Děti mají k dispozici 2 tělocvičny s lezeckými stěnami, keramickou dílnu, hřiště školy, školní kuchyňku, školní knihovnu, hudebnu nebo dopravní hřiště ZŠ Dlouhá. Počty přítomných žáků se během dne mění – odcházejí do kroužků či za dalším zájmovým vzděláváním. Taky doby odchodu domů jsou různé. V rámci nenarušování zájmových činností nejsou děti uvolňovány mezi 13:00 – 15:00 hod. Oddělení se naplňují do počtu 30 žáků.

Kontaktní údaje ŠD Jubilejní 3:

Doba provozu ŠD:  6:00 – 8:00  11:40 – 16:30 hod

Kancelář ŠD

Tel: 555 538 897, 556 709 051

Vedoucí vychovatelka:

Eva Horáková, e-mail:  horakova@zsjubilejni.cz

Vychovatelky:

Jana Chovancová, e-mail:  chovancova@zsjubilejni.cz

Lucie Tomanová, e-mail: tomanova@zsjubilejni.cz

Tereza Gajdošíková, e-mail:  gajdosikova@zsjubilejni.cz

POKYNY K PLACENÍ poplatků za školní družinu

Poplatky na provoz ŠD se platí předem na pololetí a to ve výši 600,- Kč. Tuto částku rodiče uhradí nejpozději do 13. ZÁŘÍ (LEDNA). V případě odhlášení žáka, lze poměrnou část vrátit jen ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, změna bydliště).
Částku pošlete na účet školy. Číslo účtu školy: 22 808 764/0600. Variabilní symbol: 01 (a prvních 6 čísel rodného čísla dítěte). DO POZNÁMKY UVEĎTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE!
Na základě písemné žádosti a kopie s rozhodnutím úřadu práce o poskytování sociálního příplatku může ředitel školy snížit nebo prominout poplatek za ŠD.

Na co nezapomenout:

 

Přihlášený žák do ŠD donese:

  • vyplněný zápisní lístek do úterý 5. 9. 2023

 

Vychovatelce svého oddělení:

  • krabičku hygienických kapesníků
  • pitný režim na rok - 30,- Kč do 13. 9. 2023
  • podepsaný kelímek na čaj
  • označené věci na převlečení (bude je mít v družinovém plátěném pytlíku v šatně ŠD) a sportovní obuv na hřiště
  • 300,- Kč jako záloha na akce ŠD (kino 45,- Kč, bruslení 60,- Kč za lekci, divadlo 50,- Kč a další akce) do 13. 9. 2023

 

Plánované činnosti od října:

  • 3. nebo 4. pondělí v měsíci – návštěva kina
  • zahájení činnosti kroužků ŠD
  • bruslení – prosinec - leden – přesné termíny dodatečně

 

Podrobné informace nebo upozornění o akcích ŠD najdete na nástěnce u vchodu ŠD během celého školního roku a v družinovém sešitku svého dítěte, který dostane v ŠD.

Eva Horáková, ved. vych. ŠD Jubilejní

Přiložené soubory

Název souboru Velikost Typ souboru
celorocni-plan-skolni-druziny-pri-zs-a-m.pdf 136.03 kB PDF
organizacni-informace-2023-24.pdf 110.91 kB PDF
ŠVP-skolni-druziny.pdf 559.77 kB PDF
vnitrni-rad-skolni-druziny.pdf 263.78 kB PDF