Jídelna

Vnitřní řád školní jídelny Jubilejní 3

Školní stravování je poskytováno dětem, žákům a studentům dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, včetně následných změn a doplňků. Školní jídelna zabezpečuje rovněž stravování zaměstnanců organizace. Výdej stravy (obědů) pro externí strávníky probíhá ve vyhrazenou dobu.

1. Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců

1.1. Práva strávníků

- využívají stravovací služby a informace týkající se školního stravování

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí

- ochrana před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikomanií

- nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla

1.2. Povinnosti strávníků

- dodržují pravidla kulturního chování

- nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování

- plní pokyny pedagogického dohledu, popřípadě dalších oprávněných osob

- dbají na čistotu rukou a přiměřenou čistotu pracovního oděvu vzhledem k předcházejícím činnostem

- před odchodem z jídelny odevzdají použité nádobí, příbory a tácy

- neodnášejí vydané jídlo z místnosti, je určeno ke konzumaci v jídelně

- do prostor školní jídelny vstupují v doprovodu pedagogického pracovníka, který provádí dozor

1.3. Práva zákonných zástupců

- vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitele školy

1.4. Povinnosti zákonných zástupců

- informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích strávníka nebo jiných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled

2. Vztahy strávníků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

- pedagogický dohled vydává strávníkům a zákonným zástupcům pouze pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním Vnitřního řádu školní jídelny, dále zajišťuje bezpečnost a další nezbytné organizační opatření

- informace, které zákonný zástupce poskytne o strávníkovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pracovníci školského zařízení se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví strávníků

- je v jídelně zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny prostřednictvím pedagogického dohledu

- děti/žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví ostatních dětí, pracovníků školy i ostatních osob

- děti/žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny

- děti/žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu

- zdravotní indispozici dítě/žák neprodleně oznámí pedagogickému dohledu

 1. Pedagogický dohled

- je zajišťován pedagogickým pracovníkem, který vykonává související pedagogickou činnost

- vydává pokyny k zajištění kázně dětí/žáků, hygienických a stravovacích návyků, dbá na dodržování pravidel společenského chování a stolování

- dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a bezpečnost prostředí, dbá na to, aby strávníci po sobě zanechali čisté stoly a podlahu

- strávníci se mohou v případě potřeby na pedagogický dohled obracet

- poskytne potřebnou péči při každém úrazu, poranění či nehodě, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte v doprovodu pověřené osoby

- sleduje způsob výdeje stravy

- reguluje osvětlení a větrání

- sleduje odevzdání nádobí, příborů a táců strávníky

- dospělí strávníci jsou povinni při pobytu ve školní jídelně působit výchovně

 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

- je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy a v prostorách školní jídelny

- projevy šikanování mezi dětmi/žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotlivé děti/žáci nebo skupiny dětí/žáků vůči jiným dětem/žákům nebo skupinám, jsou v prostorách celého školského zařízení přísně zakázány

 1. Ochrana majetku

- strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním

strávníci jsou povinni udržovat předměty tvořící zařízení oddělení školní jídelny v pořádku a nepoškozené

- strávníci šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu

- strávníci okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně

 1. Zajišťování školního stravování

- školní stravování je zajišťováno z vlastní kuchyně

 Výdej obědů ve školní jídelně                                                                                 

10:30 – 11:30 hod.  výdej pro cizí strávníky a žáky první den nemoci (do gastronádob)

11:40 – 13:45 hod.  výdej pro žáky a zaměstnance školy

- strava je určena k okamžité spotřebě

- mimo určenou dobu se obědy nevydávají

 1. Rozsah služeb školního stravování

 - dětem/žákům je poskytován oběd

- školní jídelna poskytuje stravování (oběd) i zaměstnancům a cizím strávníkům v rámci DČ

- ve školní jídelně je možný výběr ze dvou druhů hlavního jídla

- jídelní lístek, společně se seznamem alergenů, je vyvěšen na nástěnce v jídelně a rovněž na webových stránkách školy

 1. Výše finančního limitu

- výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů (vyhláška č. 107/2008 Sb.)

- dle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou strávníci ( děti/žáci) zařazováni do věkových skupin po dobu celého školního roku (tj. od 1.9. - 31. 8.), ve kterém dosáhli níže uvedeného věku: do 6 let, 7 - 10 let,
11 - 14 let, nad 15 let

 10. Odhlašování, změny a přihlašování obědů

- odhlášení, změny a přihlášení obědů si strávníci zajišťují sami prostřednictvím objednávkového systému, telefonicky nebo osobně v kanceláři školní jídelny

- změny obědů z č. 1 na č. 2 a přihlášení obědů je možné 2 dny dopředu do 10.00 hod.

- odhlášky je nutné provést nejpozději daný den do 8:00 hod ráno

- za neodebranou a včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje

- žáci mají nárok na dotované školní stravování v době jejich pobytu ve škole (při vyučovacím procesu) a první den neplánované nepřítomnosti

- při neodhlášené stravě žáků v době nemoci zaplatí žáci plnou cenu oběda (jako cizí strávník)

11. Placení stravného

 1. a) souhlasem s inkasem (jen žáci a zaměstnanci ZŠ) na účet příjemce ZŠ Jubilejní č. 22808764/0600

- stravné je strháváno z účtu strávníka (plátce) ke konci měsíce

- platba je zálohou na plánovaný počet prac. dnů v dalším měsíci, sníženou o provedené odhlášky k datu inkasa

- při tomto způsobu placení jsou automaticky přihlášeny obědy č. 1

 1. b) hotově v kanceláři školní jídelny

- stravné se vybírá ke konci měsíce (přesné datum a čas je upřesněn na nástěnce ve ŠJ a na stránkách školy)

- obědy č. 1 se přihlašují až při placení, cena je snížena o odhlášky ke dni platby

 1. c) příkazem z účtu strávníka na účet ZŠ Jubilejní č. 22808764/0600 s uvedením variabilního symbolu strávníka

- při tomto placení si strávník objednává obědy sám, do výše svého kreditu

 1. d) fakturou – po ukončení měsíce je vystavena faktura za skutečný počet odebraných obědů

 12. Další informace o provozu školní jídelny

 - zákonný zástupce přihlašuje své dítě/žáka ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky, která platí po celou docházky do základní školy

- strávník se při výdeji obědů prokazuje čipem, který si zakoupí při zahájení stravování

- stravování externích strávníků probíhá mimo hlavní výdej pro žáky školy

- stravování zaměstnanců se řídí předpisy pro závodní stravování (nárok na oběd vzniká po odpracování tří hodin)

- změny ohledně stravování (způsob platby, přerušení nebo ukončení stravování, atd.) musí strávník neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen ve školní jídelně a zveřejněn na webových stránkách školy.

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 2. 1. 2019 a je stanoven na dobu neurčitou.

Zpracovala: vedoucí školní jídelny Irena Ludwigová

Schválil: ředitel ZŠ a MŠ Ladislav Gróf

V Novém Jičíně dne 2. 1. 2019

Označování alergenů ve školní jídelně

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13. 12. 2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také naší školní jídelny.

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány.
Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Školní jídelna je povinna „jasně a zřetelně označit alergenní složky“, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka.
Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel
na jednotlivé přecitlivělosti strávníků – tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků
a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí
na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.

Označení přítomnosti alergenu bude v naší školní jídelně uvedeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Seznam alergenů je vyvěšen ve školní jídelně a na webových stránkách ZŠ a MŠ Jubilejní 3 a ZŠ Šenov.

Přiložené soubory

Název souboru Velikost Typ souboru
vnitrni-rad-skolni-jidelny-od-212019.pdf 248.14 kB PDF
oznacovani-alergenu.pdf 329.29 kB PDF
seznam-alergenu.pdf 1.95 MB PDF