Jídelna

Provozní řád školní jídelny

Školní jídelna je součástí – Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín.

Provozní řád školní jídelny:
vyplývá z vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb. ve znění 107/2008 o školním stravování, vyhlášky  č. 84/2005 ve znění 17/2008 o nákladech na závodní stravování a z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 ve znění 602/2006 a č. 410/2005 Sb. hygienické požadavky.

Rozsah činnosti:

Kuchyně zajišťuje přípravu obědů pro:

žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Jubilejní
žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Šenov
cizí strávníky – školní jídelna vykazuje doplňkovou činnost

Pro odbavování strávníka, odhlašování a změnu obědu zvolila naše škola systém čipové registrace. Každý strávník obdrží po zakoupení v částce 120,- Kč čip.

Obědy jsou připravovány v kuchyni a vydávány ke konzumaci přímo ve školní jídelně nebo ve výdejně ZŠ a MŠ Šenov,  vždy po přiložení čipu k výdejnímu terminálu, který zobrazí kuchařce zda má strávník oběd č.1, č.2, odhlášen nebo již oběd byl vydán.

Ve školní jídelně se zpracovává stravné prostřednictvím počítačového programu. Pro strávníky to znamená:

1)    Strávníci platící prostřednictvím SPÚ-ČS mají stanovenou platbu za skutečný počet stravovacích dnů v daném měsíci s tím, že omluvené obědy se jim vždy vyúčtují pozpátku (tj. např. omluvené obědy za září se vrátí na příslušný účet v říjnu nebo v listopadu. Strávník musí v ČS podepsat svolení k inkasu ve prospěch sběrného účtu ZŠ Jubilejní č. 100038401/0800.

2)    Strávníci platící obědy prostřednictvím účtu u ostatních peněžních ústavů mají stejné podmínky placení jako u od. 1) – SPÚ. Strávník musí u peněžního ústavu dát svolení k inkasu na č.účtu 22808764/0600. Strávníkům platícím inkasem jsou každý měsíc (září – červen) přihlášeny automaticky obědy č. 1. Pokud nebude chtít oběd odebírat, musí se odhlásit! Upozorňujeme rodiče, aby si na svých účtech nechávali dostatek finančních prostředků, aby stravné mohlo být strženo.

3)    Strávníci platící v hotovosti platí také za skutečný počet strav. dnů s odpočtem obědů za předešlý měsíc. Stravné se ve školní jídelně platí vždy předem, tzn. nejpozději do posledního dne předešlého měsíce(např. obědy na únor je nutné zaplatit do 31. ledna). Po zaplacení jsou přihlášeny obědy č.1.

4)    Strávníci platící obědy Fa, tj. zaměstnanci ZŠ a MŠ Šenov,  fa je vystavena vždy po ukončení měsíce za skutečný počet odebraných obědů.

5)    Příkazem z účtu – ve prospěch účtu ZŠ Jubilejní č. 22808764/0600 s uvedením variabilního symbolu strávníka, který je uveden v „Nastavení“ nebo bude sdělen v kanceláři ŠJ. Po zapsání platby na konto si strávník může objednávat obědy sám, do výše svého kreditu (přihlášení obědů není automatické).

Omlouvání obědů:

Odhlášky a přihlášky obědů se přijímají nejpozději téhož dne do 8.00 hod.

1)  přímo v kuchyni
2)  v kanceláři – prodej stravenek
3)  telefonicky na čísle 556 709 629, 555 538 896
4)  v docházkovém systému (internet) odhlášky ten den do 8.00 hod. přihlášky dva dny dopředu.

Za neodebranou a včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.

Žák nemá nárok na výdej oběda, nemá-li uhrazeno stravné.

Strávníci jsou povinni nosit k obědu čip ke stravování.

Případnou ztrátu čipu je povinen strávník ihned nahlásit ved. ŠJ, která čip zablokuje, aby nedošlo k případnému zneužití a zakoupit si čip nový.

Během prázdnin školní jídelna vaří  pro pečovatelskou službu města Nový Jičín a cizí strávníky.

Výdej obědů

10.00 – 11.00 hod. – plnění gastronádob pečovatelská služba
10.30 – 11.30 hod. cizí strávníci
10.30 – 11.30 hod. žáci první den nemoci
11.40 – 13.45 hod. žáci a zaměstnanci školy

Mimo určenou dobu se obědy do jídlonosičů nevydávají.

Obědy pro nemocné žáky

Podle § 119 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se v zařízeních školního stravování /školní jídelna/ uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole. Proto se ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování v § 4 odst. 9 vztahují pouze na žáky, kteří se zúčastňují vyučovacího procesu – tedy nikoliv na žáky v době jejich nemoci, kdy o ně pečuje rodina, tzn. první den, kdy žák onemocní, si může rodič oběd vyzvednout v jídelně a další dny si musí odhlásit.

Závodní stravování

Podle vyhlášky č. 84/2005 Sb. ve znění č. 17/2008 o nákladech na závodní stravování mají zaměstnanci nárok na oběd pokud odpracují alespoň tři hodiny během směny. Nelze sjednat v kolektivní smlouvě poskytování závodního stravování pro zaměstnance v době jejich omluvené nepřítomnosti v práci (nemoc, ošetřování člena rodiny apod.)

V případech (nemoc žáka, závodní stravování), že strava nebude odhlášena, bude jídlo strávníkovi školní jídelnou vyúčtováno v rámci doplňkové činnosti za plnou cenu.

Vlastní organizace obědů

Žáci přicházejí do školní jídelny v doprovodu pedagogů. Při vchodu do jídelny je umývadlo s tekoucí teplou a pitnou vodou, kde si strávníci umyjí ruce a jdou si vyzvednout tácek a pak pokračují k příslušnému okénku pro jídlo. Po konzumaci oběda odnesou tác s použitým nádobím a příborem k příslušnému okénku. V jídelně jsou připraveny 2 ks termosů s kohoutky, kde si strávníci odeberou nápoj. Jídelní lístek visí na informační nástěnce u výdejních oken, tam se také můžou strávníci seznámit s ostatními informacemi týkající se stravování.

V jídelně je během výdejní doby zajišťován stálý pedagogický dozor, jehož rozpis je vyvěšen na nástěnce. Tento dozor také okamžitě řeší případný úraz nebo nevolnost žáka.

Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování a řídit se pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga a kuchařek.

Problémy nebo připomínky k pokrmům a případné technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařce nebo dozorujícímu pedagogovi.

Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá hlavní kuchařka, která průběžně nebo při odchodu jednotlivých směn strávníků upozorní na tento úklid pracovnice kuchyně.

Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý oběd nebo nápoj . . . . ) zajišťují kuchařky, které pracují u okýnka s tácky nebo u myčky nádobí.

Tyto a další informace o platbách a vyúčtování je možné projednat s vedoucí školní jídelny – Irenou Ludwigovou buď osobně nebo na tel. čísle 556 709 629, 555 538 896.

Ostatní informace o školním stravování nebo připomínky rodičů ke stravování je možné projednat také s vedoucí kuchařkou – Evou Kovařčíkovou.

Tento provozní řád je trvale umístěn na nástěnce ve školní jídelně.

 

vedoucí školní jídelny – Irena Ludwigová

ředitel ZŠ a MŠ Jubilejní – Mgr. Ladislav Gróf

V Novém Jičíně dne 1. září 2019

Označování alergenů ve školní jídelně

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13. 12. 2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také naší školní jídelny.

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány.
Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Školní jídelna je povinna „jasně a zřetelně označit alergenní složky“, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka.
Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel
na jednotlivé přecitlivělosti strávníků – tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků
a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí
na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.

Označení přítomnosti alergenu bude v naší školní jídelně uvedeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Seznam alergenů je vyvěšen ve školní jídelně a na webových stránkách ZŠ a MŠ Jubilejní 3 a ZŠ Šenov.