Družina

Školní družina

Charakteristika činnosti školní družiny

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Ve dnech školního vyučování tvoří pro děti přechod mezi výukou ve třídách a pobytem doma. Družina není pokračováním školního vyučování, pedagogická práce v ní má svá specifika a je výrazně odlišná od běžné vzdělávací praxe. Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro děti přihlášené k pravidelné denní docházce. Činnost ŠD se uskutečňuje formami zájmového vzdělávání (rekreační činností, pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, využitím otevřené nabídky spontánních činností). Je vymezena dobou bezprostředně po vyučování a odchodem dětí domů. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.

O přijetí dítěte do školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky, její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte z družiny. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zájemce rozhoduje ředitel. Školní družina pracuje ve čtyřech odděleních, které jsou v samostatném pavilonu školní družiny. Prostory s několika hernami umožňují svým vybavením odpočinek i zájmové a hrací aktivity. Jsou vždy esteticky upraveny a soustavně doplňovány potřebnými pomůckami. Děti mají k dispozici 2 tělocvičny s lezeckými stěnami, keramickou dílnu, hřiště školy, školní kuchyňku, školní knihovnu, hudebnu nebo dopravní hřiště ZŠ Dlouhá. Počty přítomných žáků se během dne mění – odcházejí do kroužků či za dalším zájmovým vzděláváním. Taky doby odchodu domů jsou různé. V rámci nenarušování zájmových činností nejsou děti uvolňovány mezi 13:00 – 15:00 hod. Oddělení se naplňují do počtu 30 žáků.

Kontaktní údaje ŠD Jubilejní 3:

Doba provozu ŠD:  6:00 – 8:00  11:40 – 16:30 hod

Kancelář ŠD

Tel: 555 538 897, 556 709 051

Vedoucí vychovatelka:

Eva Horáková, e-mail:  horakova@zsjubilejni.cz

Vychovatelky:

Jana Chovancová, e-mail:  chovancova@zsjubilejni.cz

Natálie Míčková, e-mail:  mickova@zsjubilejni.cz

Šablony

Školní družina se zapojuje do nového školního projektu výzva Šablony II. OP VVV (operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Cílem je podpořit základní školy a školní družiny formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon. Školní družina podpoří rozvoj osobních a sociálních kompetencí žáků prostřednictvím realizace projektových dnů v ŠD, kdy se žáci potkají s odborníky a experty z různých oborů a kteří je naučí zajímavosti z divadelního prostředí, z výtvarné činnosti, z péče o tělo nebo o životě handicapovaných osob. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomohou aktivity jako Klub zábavných a deskových her. Klub mohou navštěvovat žáci 1. – 4.tř. ze ŠD. Schůzky budou probíhat formou volnočasových aktivit a v 90 minutových blocích žáci vystřídají vždy několik her. Vychovatelky budou dbát, aby byly hry zábavné a zajímavé i pro žáky se speciálními potřebami.

 Výzva v našem pojetí podpoří osobnostně profesní rozvoj vychovatelek prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Přehled šablon

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin

                2.9.2019 – 31.8.2021

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD /zdarma/

                2.9.2019 – 31.8.2021

2.V/12 Projektový den v ŠD (6 realizovaných projektových dnů)

                2.9.2019 – 31.8.2021

2.V/13 Projektový den mino ŠD (1 realizovaný projektový den)

                2.9.2019 - 31.8.2021

Na co nezapomenout:

 Přihlášený žák do ŠD donese:

  • vyplněný zápisní lístek do středy 2. 9. 2020
  • poplatek za ŠD 600,- Kč na pololetí do 11. 9. 2020

 Vychovatelce svého oddělení:

  • krabičku hygienických kapesníků
  • pitný režim na rok - 30,- Kč do konce září
  • podepsaný kelímek na čaj
  • označené věci na převlečení (bude je mít v družinovém plátěném pytlíku v šatně ŠD) a sportovní obuv na hřiště
  • 100,- Kč jako záloha na akce ŠD (kino 30,- Kč, bruslení 40,- Kč za lekci, divadlo 40,- Kč a další akce) do konce září. Přeplatek z roku 2019-20 bude připočten ke stávající částce. Individuální informace a čerpání zálohy vám poskytne vychovatelka Vašeho dítěte do konce září

Podrobné informace nebo upozornění o akcích ŠD najdete na nástěnce u botníků během celého školního roku a v družinovém sešitku svého dítěte, který dostane v ŠD.


Eva Horáková, ved. vych. ŠD Jubilejní

Přiložené soubory

Název souboru Velikost Typ souboru
plan-skolni-druziny-2020-2021.pdf 430.4 kB PDF
organizacni-informace-2020-21.pdf 208.48 kB PDF
ŠVP-skolni-druziny.pdf 559.77 kB PDF
vnitrni-rad-skolni-druziny.pdf 263.78 kB PDF